Privacy en AVG

Privacy statement Hofman Agrarische Producten
Hofman Agrarische Producten., hierna te noemen: “Hofman” gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacy statement leest u hoe. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarmee aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de dienstverlening van Hofman leggen wij gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt. De gegevens worden gebruikt voor de debiteurenadministratie waaronder uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.
CAMERATOEZICHT
In en rondom het bedrijfspand van Hofman is sprake van cameratoezicht. Dit wordt aangekondigd met behulp van herkenbare borden in de betreffende ruimtes. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van Hofman, het beveiligen van de bedrijfseigendommen en aanwezige goederen in het pand van Hofman. Beelden worden niet aan derden getoond, anders dan aan overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk met een maximale termijn van 4 weken. Indien sprake is van een incident, dan is Hofman gerechtigd de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Het verzorgen van de internetomgeving;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies, die worden gebruikt om de ervaringen van bezoekers bij te houden en te verbeteren. De cookies worden niet gebruikt in het kader van de identificatie. Cookies kunnen worden geweigerd door de instellingen van uw browser te wijzigen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
UW RECHTEN
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (waaronder ook inzage in de camerabeelden voor zover deze op u persoonlijk betrekking hebben) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Tot slot heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens later weer in te trekken.
KLACHTRECHT
Hofman zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Mocht u desondanks toch een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
OVERIG
Hofman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Eventuele informatie die wij van u hebben, kunt u te allen tijde opvragen. Indien gewenst kan de informatie worden aangepast. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens.
Hofman Agrarische Producten
Adres: Grimbergerweg 11, 7467 PR Notter
Telefoonnummer: 0548-512979
E-mailadres: info@hofmanap.nl
KvK-nummer: 60353821
Btw-identificatienummer: NL853871875 B01
Gewijzigde openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.
Tussen de middag van 12:00-13:00 uur gesloten.
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten